Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A P. Geri Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a Táplálékallergia Szaküzlet ügyfelek kiszolgálási tevékenysége során az érintettek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket jogaik
gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1. FOGALMAK
a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a Honlap működtetésével összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintettönkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
Az Érintett jogosult a P. GERI KFT. -hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.
3. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE
Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Vásárlói adatok bekérése a számlázáshoz Név, Számlázási cím Törvényben meghatározott ideig (8 év) Számlázás pontos adatokkal Kötelező adatkezelés
Szállítási adatok bekérése a kiszállításhoz Név, Számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám Törvényben meghatározott ideig (8 év) Kiszállítás biztosítása Kötelező adatkezelés
Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése Név, Cím Törvényben meghatározott ideig (5 év) Fogyasztói jog gyakorlása Fogyasztói jog biztosítása
Érdeklődőkkel való kapcsolattartás Név, E-mail cím Legfeljebb 5 év Szerződés teljesítéshez szükséges önálló adatkezelés Hozzájárulás
Honlap látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő) IP Cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal Hozzájárulás visszavonulásáig, kereső cookie letiltásáig, Google analytics statisztika használata, statisztikai jellegű adatgyűjtés az oldal látogatókról és keresési szokásairól Hozzájárulás
4. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen a P. Geri Kft., illetve a P. Geri Kft. belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Cégnév: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-09-563212
Adószám: 12188224-2-41
Cégnév: EXPRESS ONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság .
Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-980899
Adószám: 13947109-2-43
5. ADATTOVÁBBÍTÁSA
A P. Geri Kft. a rögzített adatokat az alábbi esetekben és címzettek részére továbbítja:
EXPRESS ONE Hungary Kft. részére a szállítás megvalósításához.
6. COOKIE-K
A P. Geri Kft. illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A P. Geri Kft. a következő cookie-t használja:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a P. Geri Kft. Honlapjai hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a P. Geri Kft.. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Biztonsági cookie.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.
A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/
A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik) P. Geri Kft. Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.
Facebook is elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.
A Honlapon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az adatkezelő minden felelősségét kizárja.
7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK
1) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az Érintettnek joga van arra, hogy a P. Geri Kft. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a P. Geri Kft. milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a P. Geri Kft. részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a P. Geri Kft., szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
– kezelt adatok körének meghatározása,
– adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
– adatforrás megjelölése.
P. Geri Kft. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért a P. Geri Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a P. Geri Kft. az érintett rendelkezésre.
Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 14. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.
8. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az érintett kérelmére P. Geri Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. A P. Geri Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.
9. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a P. Geri Kft. korlátozza az adatkezelést, ha a
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy P. Geri Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– P. Geri Kft. – nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a P. Geri Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A P. Geri Kft. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
10. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett kérésére a P. Geri Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a P. Geri Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat a P. Geri Kft. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
11. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa a P. Geri Kft. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.
Az érintett a rá vonatkozó, P. Geri Kft. rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás, kártya összerendezés során) személyes adatokat:
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a P. Geri Kft. rendszerében.
A P. Geri Kft. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a P. Geri Kft. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet a P. Geri Kft. részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott részére annak érdekében, hogy betudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a P. Geri Kft. részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a P. Geri Kft. rendszereiből való törlésével.
12. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a P. Geri Kft..
Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.
13. Kérelem teljesítésének határideje
A P. Geri Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 7.1)-12. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a P. Geri Kft. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a P. Geri Kft. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.
14. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: P. Geri Kft. – Pálmai Gergely
Levelezési cím: 1205 Budapest, Sas u. 24.
Telefonszám: +36-1-2973722
E-mail cím: info@dietabc.hu
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a P. Geri Kft. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a P. Geri Kft. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása P. Geri Kft. terheli. Ha a P. Geri Kft.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
– Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
15. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. P. Geri Kft. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a P. Geri Kft. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.
16. ADATBIZTONSÁG
P. Geri Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
17. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás a dietabc.hu oldalon való közzétételt követően lép hatályba.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 20. napjától érvényes.
Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető: www.dietabc.hu/adatkezelesitajekoztato

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.