Születésnapi nyereményjáték játékszabály

Születésnapi
nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

15 éves a DiétABC

Nyereményjáték Részvételi- és
Játékszabályzat

1. Szervező

A DietABC ( P. Geri Kft. /1205 Budapest, Sas u. 24. Asz.: 13805465-2-43, CÉGJEGYZÉKSZÁMA: 01-09-874165) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a jelen szabályzatban foglalt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye
2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2024. 05. 03 7:30 órakor kezdődik, és 2024. 08.16 18:00 óráig tart.
2.2 A nyereményjáték menete: Vásárolj a játék ideje alatt minimum 45.000 Ft értékben (pl.: 3*15.000, vagy 15*3.000 Ft, de tetszőleges összegekben összehozható a 3*15 ezer Ft)
Az összegyűjtött blokkokat mindenképpen meg kell tartani, ezeket a nyertesnek fel kell mutatnia a nyeremény átvételéhez.
A nyereményjátékban való részvételhez a weboldalon lévő kérdőívet ki kell tölteni, amennyiben erre nincs lehetőség az info@dietabc.hu e-mail címre a blokkok sorszámát szükséges elküldeni, illetve ha nincs internet elérési lehetősége kérésre a pénztárnál nyomtatott formában is kitölthető a nyereményjátékra szolgáló regisztrációs lap.
2.3 Örülünk, ha a nyereményjáték megosztásra kerül, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.
2.4 A Játék nyereménye: 3 fő részére, 15.000 Ft értékű utalvány
3 fő részére 10.000 Ft értékű utalvány
9 fő részére pedig 5.000 Ft értékű utalvány
2.5 A játékban többször is lehet ugyanazon adatokkal regisztrálni, amennyiben a játék időtartama alatt többször teljesíti a játékos a részvételi feltételt (45e. Ft-os összértékű vásárlás)

2.6 A nyeremény sorsolására időpontja: 2024-augusztus -21, 10:00
melyre számítógép és vásárlók segítségével kerül sor a következő címen: DiétABC – P. Geri Kft. A Szervező az ajándék nyerteseknek az első blokk sorszámát Facebook/Instagram és oldal poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a http://facebook.com/dietabc oldalon is.

3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét, vagy valamely elérhetőségét a nyeremény kézbesítéséhez, vagy a DiétABC üzletében átvétel idejét megjelölni.

4. A Játékban részt vevő személyek
4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatály jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére 15 napon belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel üzenet vagy telefon formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a DiétABC dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a P. Geri Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a P. Geri Kft. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos blokk sorszámát, illetve annak nyertes azonosítására nem alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán facebook.com/dietabc.

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

P. Geri Kft, Budapest, 2024. 04. 26

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.